0
پیش بینی ورزشی
پیش بینی زنده
نتایج زنده
پوکر آنلاین
پاسور
تخته نرد
انفجار ورژن ۱
کازینو آنلاین
پشتیبانی
راهنما
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
Europe
TT Elite Series
Jaroslaw Rolak
۳
۱
Dawid Kotwica
Finished
۰۰:۰۰
Patrick Klos
۱
۳
Adrian Wiecek
Finished
۰۸:۲۰
Maciej Podsiadlo
۱
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۰:۱۰
Felkel Grzegorz
۳
۰
Arkadiusz Zuk
Finished
۰۷:۴۰
Szymon Radlo
۰
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۰:۳۰
Krzysztof Kapik
۳
۲
Damian Korczak
Finished
۰۱:۴۰
Jakub Perek
۰
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۰۶:۱۰
Krzysztof Kapik
۳
۱
Arkadiusz Zuk
Finished
۰۶:۵۰
Jakub Perek
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۷:۲۰
Karol Wisniewski
۳
۲
Krzysztof Kapik
Finished
۰۸:۰۰
Jaroslaw Tomicki
۱
۳
Michal Benes
Finished
۰۸:۴۰
Damian Korczak
۳
۲
Lukasz Jarocki
Finished
۰۹:۰۰
Patrick Klos
۲
۳
Jaroslaw Tomicki
Finished
۰۹:۲۰
Lukasz Jarocki
۱
۳
Michal Benes
Finished
۱۱:۲۰
Petr David
۱
۳
Antoni Witkowski
Finished
۱۱:۵۰
Patrick Klos
۰
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۱۲:۰۰
Artur Grela
۲
۳
Vladislav Ursu
Finished
۱۲:۱۰
Adrian Wiecek
۳
۲
Michal Benes
Finished
۱۵:۰۰
Staszczyk Konrad
۳
۰
Aleksander Lilien
Finished
۰۰:۴۰
Michal Minda
۳
۰
Dawid Kotwica
Finished
۰۰:۵۰
Arkadiusz Zuk
۳
۰
Damian Korczak
Finished
۰۱:۰۰
Arkadiusz Mugowski
۳
۲
Szymon Radlo
Finished
۰۱:۱۰
Maciej Podsiadlo
۳
۱
Aleksander Lilien
Finished
۰۱:۲۰
Jaroslaw Rolak
۰
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۱:۳۵
Michal Minda
۱
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۱:۵۰
Staszczyk Konrad
۳
۰
Arkadiusz Zuk
Finished
۰۲:۰۰
Arkadiusz Mugowski
۳
۰
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۲:۱۰
Grzegorz Poliniewicz
۳
۰
Dawid Kotwica
Finished
۰۲:۳۰
Karol Wisniewski
۳
۱
Arkadiusz Zuk
Finished
۰۲:۵۰
Michal Minda
۳
۰
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۳:۰۰
Jakub Perek
۳
۱
Krzysztof Kapik
Finished
۰۳:۱۰
Szymon Radlo
۳
۲
Dawid Kotwica
Finished
۰۳:۲۰
Felkel Grzegorz
۳
۰
Marcin Jadczyk
Finished
۰۳:۳۰
Arkadiusz Mugowski
۲
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۳:۴۰
Karol Wisniewski
۰
۳
Jakub Perek
Finished
۰۳:۵۰
Marcin Jadczyk
۲
۳
Arkadiusz Zuk
Finished
۰۴:۲۰
Felkel Grzegorz
۳
۰
Krzysztof Kapik
Finished
۰۴:۴۰
Jakub Perek
۳
۰
Arkadiusz Zuk
Finished
۰۵:۰۰
Karol Wisniewski
۰
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۰۵:۲۰
Marcin Jadczyk
۳
۱
Krzysztof Kapik
Finished
۰۵:۴۰
Karol Wisniewski
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۶:۳۰
Piotr Chodorski
۳
۰
Jakub Seibert
Finished
۰۸:۵۰
Artur Grela
۱
۳
Antoni Witkowski
Finished
۰۹:۱۰
Vladislav Ursu
۳
۲
Petr David
Finished
۰۹:۳۰
Lukasz Jarocki
۳
۲
Adrian Wiecek
Finished
۰۹:۴۰
Piotr Chodorski
۳
۱
Artur Grela
Finished
۰۹:۵۰
Damian Korczak
۰
۳
Michal Benes
Finished
۱۰:۱۰
Petr David
۳
۱
Jakub Seibert
Finished
۱۰:۲۰
Jaroslaw Tomicki
۳
۰
Adrian Wiecek
Finished
۱۰:۳۰
Vladislav Ursu
۳
۲
Antoni Witkowski
Finished
۱۰:۴۰
Patrick Klos
۳
۲
Damian Korczak
Finished
۱۰:۵۰
Artur Grela
۳
۰
Jakub Seibert
Finished
۱۱:۰۰
Piotr Chodorski
۰
۳
Vladislav Ursu
Finished
۱۱:۳۰
Jaroslaw Tomicki
۲
۳
Damian Korczak
Finished
۱۱:۴۰
Michal Benes
۰
۳
Adrian Wiecek
Finished
۱۲:۲۰
Piotr Chodorski
۰
۳
Petr David
Finished
۱۲:۳۰
Jaroslaw Tomicki
۱
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۱۲:۵۰
Antoni Witkowski
۳
۱
Jakub Seibert
Finished
۱۳:۰۰
Damian Korczak
۰
۳
Adrian Wiecek
Finished
۱۳:۱۰
Artur Grela
۳
۲
Petr David
Finished
۱۳:۲۰
Patrick Klos
۰
۳
Michal Benes
Finished
۱۳:۳۰
Vladislav Ursu
۳
۰
Jakub Seibert
Finished
۱۳:۴۰
Piotr Chodorski
۳
۰
Antoni Witkowski
Finished
۱۴:۰۰
Michal Murawski
۲
۳
Jaroslaw Tomicki
Finished
۱۴:۲۰
Patrick Klos
۱
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۱۴:۴۰
Petr David
۳
۱
Jakub Seibert
Finished
۱۴:۵۰
Piotr Chodorski
۳
۲
Vladislav Ursu
Finished
۱۵:۱۰
Michal Murawski
۰
۳
Patrick Klos
Finished
۱۵:۲۰
Artur Grela
۲
۳
Antoni Witkowski
Finished
۱۵:۳۰
Michal Benes
۳
۰
Jaroslaw Tomicki
Finished
۱۵:۴۰
Petr David
۲
۳
Piotr Chodorski
Finished
۱۵:۵۰
Adrian Wiecek
۳
۱
Felkel Grzegorz
Finished
۱۶:۱۰
Antoni Witkowski
۳
۲
Jakub Seibert
Finished
۱۶:۲۰
Patrick Klos
۳
۰
Jaroslaw Tomicki
Finished
۱۶:۳۰
Artur Grela
۱
۳
Vladislav Ursu
Finished
۱۶:۴۰
Michal Murawski
۲
۳
Adrian Wiecek
Finished
۱۶:۵۰
Piotr Chodorski
۳
۰
Jakub Seibert
Finished
۱۷:۰۰
Michal Benes
۳
۱
Felkel Grzegorz
Finished
۱۷:۱۰
Petr David
۳
۰
Artur Grela
Finished
۱۷:۲۰
Patrick Klos
۱
۳
Adrian Wiecek
Finished
۱۷:۴۰
Antoni Witkowski
۱
۳
Vladislav Ursu
Finished
۱۷:۵۰
Michal Murawski
۰
۳
Michal Benes
Finished
۱۸:۰۰
Piotr Chodorski
۳
۱
Artur Grela
Finished
۱۸:۱۰
Felkel Grzegorz
۳
۱
Jaroslaw Tomicki
Finished
۱۸:۲۰
Petr David
۱
۰
Antoni Witkowski
inprogress
۱۸:۳۰
Patrick Klos
-
-
Michal Benes
بازی شروع نشده است
۱۸:۴۰
Vladislav Ursu
-
-
Jakub Seibert
بازی شروع نشده است
۱۸:۵۰
Adrian Wiecek
-
-
Jaroslaw Tomicki
بازی شروع نشده است
۱۹:۱۰
Piotr Chodorski
-
-
Antoni Witkowski
بازی شروع نشده است
۱۹:۲۰
Michal Murawski
-
-
Felkel Grzegorz
بازی شروع نشده است
۱۹:۳۰
Czech Republic
Pro League
Frantisek Just
۱
۳
Martin Sobisek
Finished
۰۲:۰۰
Marek Sedlak
۱
۳
Jiri Ruzicka
Finished
۰۲:۳۰
Vrastil Tomas
۳
۱
Frantisek Just
Finished
۰۳:۰۰
Martin Sobisek
۳
۱
Tonar Lukas
Finished
۰۵:۳۰
Martin Sobisek
۰
۳
Vrastil Tomas
Finished
۰۴:۳۰
Michal Regner
۳
۲
Jiri Ruzicka
Finished
۰۵:۰۰
Alesh Bayer
۲
۳
Marek Sedlak
Finished
۰۵:۳۰
Denis Hofman
۰
۳
Vrastil Tomas
Finished
۰۶:۰۰
Jiri Ruzicka
۳
۲
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۶:۰۰
Martin Sobisek
۱
۳
Tonar Lukas
Finished
۰۶:۳۰
Vrastil Tomas
۳
۱
Denis Hofman
Finished
۰۷:۰۰
Pavel Mozol
۲
۳
Ludek Madle
Finished
۱۱:۳۰
Patrik Jokiel
۳
۲
Eduard Sionkala
Finished
۱۲:۳۰
Pavel Marx
۱
۳
Cesta Havrda
Finished
۱۲:۳۰
Matej Perny
۳
۲
Rotislav Hasmanda
Finished
۱۵:۳۰
Turek Tomas
۱
۱
Jiri Nesnera
inprogress
۱۸:۳۰
Miroslav Cinibulk
۳
۱
Roman Barta
Finished
۰۰:۰۰
Alois Kanak
۳
۱
Bohumil Skulina
Finished
۰۰:۰۰
Tomas Roh
۳
۱
Jan Kabelka
Finished
۰۰:۰۰
Ondrej Homola
۲
۳
Jiri Motak
Finished
۰۰:۳۰
Petr Svec
۳
۲
Tomas Roh
Finished
۰۰:۳۰
Miroslav Cinibulk
۳
۱
Roman Barta
Finished
۰۰:۳۰
Petr Kmoch Snr
۱
۳
Jan Kabelka
Finished
۰۰:۵۰
Jiri Ruzicka
۳
۰
Martin Bittner
Finished
۰۱:۰۰
Patrik Pycha
۲
۳
Simon Kadavy
Finished
۰۱:۰۰
Alois Kanak
۳
۰
Bohumil Skulina
Finished
۰۱:۰۰
Vrastil Tomas
۳
۱
Tonar Lukas
Finished
۰۱:۳۰
Rostyslav Kliucuk
۰
۳
Marek Sedlak
Finished
۰۱:۳۰
Michal Regner
۳
۱
Alesh Bayer
Finished
۰۲:۰۰
Tonar Lukas
۳
۱
Denis Hofman
Finished
۰۲:۳۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۱
Michal Regner
Finished
۰۳:۰۰
Denis Hofman
۳
۱
Martin Sobisek
Finished
۰۳:۳۰
Jiri Ruzicka
۳
۰
Alesh Bayer
Finished
۰۳:۳۰
Marek Sedlak
۱
۳
Michal Regner
Finished
۰۴:۰۰
Tonar Lukas
۱
۳
Frantisek Just
Finished
۰۴:۰۰
Alesh Bayer
۲
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۴:۳۰
Frantisek Just
۰
۳
Denis Hofman
Finished
۰۵:۰۰
Marek Sedlak
۱
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۶:۳۰
Jiri Ruzicka
۳
۱
Michal Regner
Finished
۰۷:۰۰
Milan Regner
۳
۱
Havel Ladislav
Finished
۰۹:۳۰
Stanislav Hudec
۳
۲
Tomas Tecl
Finished
۰۹:۳۰
Patrik Jokiel
۰
۳
Radomir Vavrecka
Finished
۰۹:۳۰
Pavel Mozol
۳
۰
Cesta Havrda
Finished
۰۹:۳۰
Martin Holub
۱
۳
Vaclav Pech
Finished
۱۰:۰۰
Petr Sudek
۳
۱
Milan Kolar
Finished
۱۰:۰۰
Ludek Madle
۳
۱
Pavel Marx
Finished
۱۰:۰۰
Eduard Sionkala
۰
۳
Lubomir Navrat
Finished
۱۰:۰۰
Radomir Vavrecka
۲
۳
Eduard Sionkala
Finished
۱۰:۳۰
Cesta Havrda
۰
۳
Ludek Madle
Finished
۱۰:۳۰
Tomas Tecl
۳
۲
Martin Holub
Finished
۱۰:۳۰
Havel Ladislav
۱
۳
Petr Sudek
Finished
۱۰:۳۰
Milan Kolar
۱
۳
Milan Regner
Finished
۱۱:۰۰
Pavel Marx
۰
۳
Pavel Mozol
Finished
۱۱:۰۰
Lubomir Navrat
۳
۱
Patrik Jokiel
Finished
۱۱:۰۰
Vaclav Pech
۱
۳
Stanislav Hudec
Finished
۱۱:۰۰
Stanislav Hudec
۳
۲
Martin Holub
Finished
۱۱:۳۰
Milan Regner
۳
۲
Petr Sudek
Finished
۱۱:۳۰
Patrik Jokiel
۳
۰
Eduard Sionkala
Finished
۱۱:۳۰
Cesta Havrda
۲
۳
Pavel Marx
Finished
۱۲:۰۰
Havel Ladislav
۳
۰
Milan Kolar
Finished
۱۲:۰۰
Radomir Vavrecka
۰
۳
Lubomir Navrat
Finished
۱۲:۰۰
Tomas Tecl
۱
۳
Vaclav Pech
Finished
۱۲:۰۰
Havel Ladislav
۳
۱
Milan Kolar
Finished
۱۲:۳۰
Tomas Tecl
۰
۳
Martin Holub
Finished
۱۲:۳۰
Lubomir Navrat
۲
۳
Radomir Vavrecka
Finished
۱۳:۰۰
Milan Regner
۰
۳
Petr Sudek
Finished
۱۳:۰۰
Ludek Madle
۲
۳
Pavel Mozol
Finished
۱۳:۰۰
Stanislav Hudec
۰
۳
Vaclav Pech
Finished
۱۳:۰۰
Matej Perny
۲
۳
Jan Steffan
Finished
۱۳:۳۰
Janik Michal
۲
۳
Vojtech Molin
Finished
۱۳:۳۰
Ales Krejci
۳
۰
Josef Musil
Finished
۱۳:۳۰
Petr Serak
۱
۳
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۱۳:۳۰
Jan Manhal Jr
۳
۱
Bohumil Duben
Finished
۱۴:۰۰
Rotislav Hasmanda
۱
۳
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۱۴:۰۰
Zbynek Pagac
۳
۲
Daniel Branny
Finished
۱۴:۰۰
Oldrich Sommerschuh
۳
۲
Kamil Gavelcik
Finished
۱۴:۰۰
Josef Musil
۱
۳
Jan Manhal Jr
Finished
۱۴:۳۰
Jaroslav Strnad 1961
۲
۳
Oldrich Sommerschuh
Finished
۱۴:۳۰
Vojtech Molin
۲
۳
Zbynek Pagac
Finished
۱۴:۳۰
Jan Steffan
۰
۳
Rotislav Hasmanda
Finished
۱۴:۳۰
Jaroslav Strnad 1964
۳
۲
Matej Perny
Finished
۱۵:۰۰
Kamil Gavelcik
۰
۳
Petr Serak
Finished
۱۵:۰۰
Daniel Branny
۳
۱
Janik Michal
Finished
۱۵:۰۰
Bohumil Duben
۳
۲
Ales Krejci
Finished
۱۵:۰۰
Petr Serak
۳
۱
Oldrich Sommerschuh
Finished
۱۵:۳۰
Ales Krejci
۳
۰
Jan Manhal Jr
Finished
۱۵:۳۰
Janik Michal
۰
۳
Zbynek Pagac
Finished
۱۵:۳۰
Josef Musil
۰
۳
Bohumil Duben
Finished
۱۶:۰۰
Jaroslav Strnad 1961
۳
۲
Kamil Gavelcik
Finished
۱۶:۰۰
Jan Steffan
۳
۱
Jaroslav Strnad 1964
Finished
۱۶:۰۰
Vojtech Molin
۲
۳
Daniel Branny
Finished
۱۶:۰۰
Oldrich Sommerschuh
۱
۳
Kamil Gavelcik
Finished
۱۶:۳۰
Matej Perny
۲
۳
Rotislav Hasmanda
Finished
۱۶:۳۰
Vojtech Molin
۰
۳
Janik Michal
Finished
۱۶:۳۰
Jan Manhal Snr
۲
۳
Josef Musil
Finished
۱۶:۳۵
Jaroslav Strnad 1961
۳
۲
Petr Serak
Finished
۱۷:۰۰
Zbynek Pagac
۱
۳
Daniel Branny
Finished
۱۷:۰۰
Ales Krejci
۳
۰
Bohumil Duben
Finished
۱۷:۰۰
Vladimir Stefanik
۱
۳
Tomas Jurdin
Finished
۱۷:۳۰
Pavel Gireth
۰
۳
Turek Tomas
Finished
۱۷:۳۰
Jaroslav Hajek
۱
۳
Jan Ruzicka
Finished
۱۷:۳۰
Ladislav Janousek
۱
۳
Frantisek Briza
Finished
۱۷:۳۰
Adolf Sejstl
۰
۳
Miroslav Cyrus
Finished
۱۸:۰۰
Tomas Suta
۳
۱
Jiri Foltynek
Finished
۱۸:۰۰
Kamil Novak
۲
۳
Plachy Jiri
Finished
۱۸:۰۰
Jiri Nesnera
۱
۳
Jan Kanera
Finished
۱۸:۰۰
Jan Ruzicka
۲
۰
Adolf Sejstl
inprogress
۱۸:۳۰
Tomas Jurdin
۰
۲
Tomas Suta
inprogress
۱۸:۳۰
Frantisek Briza
۰
۲
Kamil Novak
inprogress
۱۸:۳۰
Jiri Ruzicka
۲
۰
Adolf Sejstl
inprogress
۱۸:۳۰
Jan Kanera
-
-
Pavel Gireth
بازی شروع نشده است
۱۹:۰۰
Plachy Jiri
-
-
Ladislav Janousek
بازی شروع نشده است
۱۹:۰۰
Ladislav Janousek
-
-
Kamil Novak
بازی شروع نشده است
۱۹:۳۰
Pavel Gireth
-
-
Jiri Nesnera
بازی شروع نشده است
۱۹:۳۰
World
ITTF South American Championships
Alejandro Toranzos
۲
۴
Teodoro Guilherme
Finished
۰۳:۵۰
Russia
Liga Pro
Eduard Tsvetkov
۱
۳
Gennady Karpovkin
Finished
۰۸:۰۰
Nikita Lyfenko
۰
۳
Daniil Mikheev
Finished
۰۸:۳۰
Polyakov Petr
۲
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۰۱:۳۰
Dmitry Bakalin
۳
۱
Pavel Semenov
Finished
۰۱:۴۵
Timur Molchanov
۱
۳
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۲:۱۵
Igor Mihaylov
۳
۱
Pavel Semenov
Finished
۰۲:۴۵
Maksim Dukhin
۳
۲
Polyakov Petr
Finished
۰۳:۰۰
Evgeniy Ilyukhin
۳
۰
Ivan Soldatov
Finished
۰۳:۱۵
Oleg Kutuzov
۲
۳
Suntsov Artem
Finished
۰۳:۳۰
Pavel Semenov
۳
۱
Vladimir Kasatkin
Finished
۰۳:۴۵
Timur Molchanov
۲
۳
Ivan Soldatov
Finished
۰۴:۴۵
Vladimir Kasatkin
۳
۰
Dmitry Bakalin
Finished
۰۴:۴۵
Andrei Molodykh
۰
۳
Eduard Golovachev
Finished
۰۸:۱۵
Damir Bedretdinov
۳
۲
Igor Sergeevich
Finished
۰۸:۳۰
Sergey Muslikov
۳
۲
Rustam Bedretdinov
Finished
۰۹:۴۵
Daniil Mikheev
۲
۳
Nikita Sukharnikov
Finished
۱۱:۰۰
Eduard Tsvetkov
۱
۳
Gennady Karpovkin
Finished
۱۱:۳۰
Vyacheslav Tsvetkov
۰
۳
Pavel Semeshin
Finished
۱۵:۴۵
Oleg Moshnikov
۳
۱
Sergey Muslikov
Finished
۱۶:۳۰
Polyakov Petr
۳
۱
Denisov Alexey
Finished
۰۰:۰۰
Ivan Soldatov
۰
۳
Mikhail Reznikov
Finished
۰۰:۱۵
Dmitry Bakalin
۳
۰
Igor Mihaylov
Finished
۰۰:۱۵
Oleg Kutuzov
۳
۰
Maksim Dukhin
Finished
۰۰:۳۰
Pavel Semenov
۳
۱
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۰:۴۵
Oleg Shagarov
۱
۳
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۰:۴۵
Denisov Alexey
۱
۳
Suntsov Artem
Finished
۰۱:۰۰
Mikhail Reznikov
۱
۳
Timur Molchanov
Finished
۰۱:۱۵
Ivan Soldatov
۰
۳
Oleg Shagarov
Finished
۰۱:۴۵
Suntsov Artem
۳
۰
Maksim Dukhin
Finished
۰۲:۰۰
Vladimir Kasatkin
۳
۱
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۲:۱۵
Denisov Alexey
۱
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۰۲:۳۰
Mikhail Reznikov
۳
۱
Oleg Shagarov
Finished
۰۲:۴۵
Vyacheslav Chernov
۱
۳
Dmitry Bakalin
Finished
۰۳:۱۵
Oleg Shagarov
۳
۱
Timur Molchanov
Finished
۰۳:۴۵
Maksim Dukhin
۳
۱
Denisov Alexey
Finished
۰۴:۰۰
Vyacheslav Chernov
۳
۰
Igor Mihaylov
Finished
۰۴:۱۵
Evgeniy Ilyukhin
۰
۳
Mikhail Reznikov
Finished
۰۴:۱۵
Suntsov Artem
۱
۳
Polyakov Petr
Finished
۰۴:۳۰
Rustam Bedretdinov
۳
۰
Aleksandr Merezhko
Finished
۰۸:۱۵
Afanasev Maksim Andreevich
۰
۳
Artem Karagodin
Finished
۰۸:۴۵
Andrei Khanevskii
۱
۳
Sergey Muslikov
Finished
۰۸:۴۵
Gennady Karpovkin
۰
۳
Damir Bedretdinov
Finished
۰۹:۰۰
Vladislav Chakhur
۰
۳
Nikita Sukharnikov
Finished
۰۹:۰۰
Aleksandr Merezhko
۳
۱
Andrei Khanevskii
Finished
۰۹:۱۵
Eduard Golovachev
۳
۲
Afanasev Maksim Andreevich
Finished
۰۹:۱۵
Igor Sergeevich
۲
۳
Eduard Tsvetkov
Finished
۰۹:۳۰
Daniil Mikheev
۲
۳
Vladislav Chakhur
Finished
۰۹:۳۰
Artem Karagodin
۰
۳
Andrei Molodykh
Finished
۰۹:۴۵
Eduard Tsvetkov
۳
۰
Damir Bedretdinov
Finished
۱۰:۰۰
Nikita Sukharnikov
۱
۳
Nikita Lyfenko
Finished
۱۰:۰۰
Andrei Molodykh
۳
۲
Afanasev Maksim Andreevich
Finished
۱۰:۱۵
Rustam Bedretdinov
۲
۳
Andrei Khanevskii
Finished
۱۰:۱۵
Nikita Lyfenko
۲
۳
Vladislav Chakhur
Finished
۱۰:۳۰
Gennady Karpovkin
۳
۰
Igor Sergeevich
Finished
۱۰:۳۰
Aleksandr Merezhko
۰
۳
Sergey Muslikov
Finished
۱۰:۴۵
Eduard Golovachev
۲
۳
Artem Karagodin
Finished
۱۰:۴۵
Roman Saldakeev
۳
۰
Maksim Chechulin
Finished
۱۲:۰۰
Volodin Dmitrii
۳
۰
Vadim Putilovsky
Finished
۱۲:۱۵
Vyacheslav Tsvetkov
۱
۳
Pavel Semeshin
Finished
۱۲:۱۵
Aleksandr Gusev
۲
۳
Vasiliy Rudenko
Finished
۱۲:۳۰
Andrey Yurevich Lisov
۳
۲
Dmitry Tunitsin
Finished
۱۲:۴۵
Aleksandr Kozlov
۳
۱
Gennadiy Kalinnikov
Finished
۱۲:۴۵
Vitaly Demchenko
۱
۳
Valery Kutin
Finished
۱۳:۰۰
Pavel Semeshin
۳
۲
Andrey Yurevich Lisov
Finished
۱۳:۱۵
Vadim Putilovsky
۳
۰
Aleksandr Kozlov
Finished
۱۳:۱۵
Vasiliy Rudenko
۱
۳
Vitaly Demchenko
Finished
۱۳:۳۰
Mikhail Gusev
۰
۳
Roman Saldakeev
Finished
۱۳:۳۰
Dmitry Tunitsin
۱
۳
Vyacheslav Tsvetkov
Finished
۱۳:۴۵
Gennadiy Kalinnikov
۳
۲
Volodin Dmitrii
Finished
۱۳:۴۵
Valery Kutin
۳
۰
Aleksandr Gusev
Finished
۱۴:۰۰
Volodin Dmitrii
۱
۳
Aleksandr Kozlov
Finished
۱۴:۱۵
Vyacheslav Tsvetkov
۳
۱
Andrey Yurevich Lisov
Finished
۱۴:۱۵
Aleksandr Gusev
۱
۳
Vitaly Demchenko
Finished
۱۴:۳۰
Maksim Chechulin
۳
۱
Mikhail Gusev
Finished
۱۴:۳۰
Vadim Putilovsky
۲
۳
Gennadiy Kalinnikov
Finished
۱۴:۴۵
Pavel Semeshin
۱
۳
Dmitry Tunitsin
Finished
۱۴:۴۵
Vasiliy Rudenko
۱
۳
Valery Kutin
Finished
۱۵:۰۰
Gennadiy Kalinnikov
۲
۳
Aleksandr Kozlov
Finished
۱۵:۴۵
Igor Blinov
۱
۳
Alexander Kolmin
Finished
۱۶:۰۰
Yuri Dvornichenko
۱
۳
Gleb Golovanov
Finished
۱۶:۰۵
Aleksey Lobanov
۲
۳
Sergey Gushchin
Finished
۱۶:۱۵
Anton Sokolov
۳
۲
Aleksey Kazakov
Finished
۱۶:۳۰
Mareychev Sergey
۳
۰
Alexander Poprotsky Vladimirovich
Finished
۱۶:۴۵
Igor Abelmasov
۱
۳
Sergey Puzyrev
Finished
۱۶:۴۵
Alexander Kolmin
۳
۱
Oleg Moshnikov
Finished
۱۷:۰۰
Gleb Golovanov
۰
۳
Mareychev Sergey
Finished
۱۷:۱۵
Sergey Gushchin
۳
۰
Igor Abelmasov
Finished
۱۷:۱۵
Sergey Muslikov
۳
۲
Igor Blinov
Finished
۱۷:۳۰
Aleksey Kazakov
۲
۳
Aleksandr Rybalkin
Finished
۱۷:۳۰
Sergey Puzyrev
۲
۳
Aleksey Lobanov
Finished
۱۷:۴۵
Alexander Poprotsky Vladimirovich
۳
۰
Yuri Dvornichenko
Finished
۱۷:۴۵
Igor Blinov
۳
۱
Oleg Moshnikov
Finished
۱۸:۰۰
Aleksandr Ivanovich Frolov
۱
۰
Anton Sokolov
inprogress
۱۸:۰۰
Yuri Dvornichenko
۲
۲
Mareychev Sergey
inprogress
۱۸:۱۵
Aleksey Lobanov
۱
۲
Igor Abelmasov
inprogress
۱۸:۱۵
Alexander Kolmin
۱
۰
Sergey Muslikov
inprogress
۱۸:۳۰
Gleb Golovanov
-
-
Alexander Poprotsky Vladimirovich
بازی شروع نشده است
۱۸:۴۵
Sergey Gushchin
-
-
Sergey Puzyrev
بازی شروع نشده است
۱۸:۴۵
World
ITTF South American Championships Women
Giulia Takahashi
۴
۰
Daniela Ortega
Finished
۰۳:۱۰
Bruna Alexandre
۴
۰
Camila Obando
Finished
۰۲:۳۰
World
TT-CUP
Krzysztof Stala
۳
۲
Denys Kovtanyuk
Finished
۰۰:۰۰
Zdenek Dusek
۱
۳
Lukas Vich
Finished
۰۰:۲۰
Suvorov Maxim
۱
۳
Marek Fabini
Finished
۰۰:۲۵
Tomasz Witkowski
۰
۳
Gracjan Rokita
Finished
۰۰:۳۰
Lukas Vich
۳
۱
Pavel Cibik
Finished
۰۰:۵۰
Martin Sulc
۳
۱
Ondrej Fiklik
Finished
۰۰:۵۵
Szostak Michal
۱
۳
Tomasz Witkowski
Finished
۰۱:۰۰
Martin Boltik
۱
۳
Zdenek Dusek
Finished
۰۱:۲۰
Suvorov Maxim
۰
۳
Martin Sulc
Finished
۰۱:۵۵
Kurzak Bronislaw
۱
۳
Krzysztof Stala
Finished
۰۲:۰۰
Wes Wang
۰
۳
Vijay Kumar
Finished
۰۲:۰۵
Ahmed Soliman
۳
۰
Shengjian CAI
Finished
۰۲:۱۰
Filip Kociuba
۳
۰
Jan Molenda
Finished
۰۲:۳۰
Wes Wang
۳
۱
Shengjian CAI
Finished
۰۲:۳۵
Vijay Kumar
۳
۰
Ahmed Soliman
Finished
۰۲:۴۰
Stapor Rafal
۳
۰
Maksymilian Milos
Finished
۰۳:۰۰
Wes Wang
۳
۲
Ahmed Soliman
Finished
۰۳:۰۵
Shengjian CAI
۳
۲
Vijay Kumar
Finished
۰۳:۱۰
Jan Masternak
۰
۰
Jan Molenda
Cancelled
۰۳:۳۰
Filip Kociuba
۰
۰
Stapor Rafal
Cancelled
۰۴:۰۰
Brad Robbins
۲
۳
Luis Meneses
Finished
۰۴:۰۵
Brad Robbins
۳
۲
Henry Chau
Finished
۰۴:۳۵
Henry Chau
۳
۱
Luis Meneses
Finished
۰۵:۱۰
Alberto Olmedo
۳
۰
Enrique Alarcon
Finished
۰۹:۴۰
Jan Sucharda
۱
۳
Prusa Martin
Finished
۰۹:۵۰
Francisco Almagro
۲
۳
Raymon Abellan
Finished
۱۰:۱۰
Zdenek Zahradka
۱
۳
Bohuslav Budik
Finished
۱۰:۲۰
Filip Nemec
۳
۱
Petr Dvorak
Finished
۱۰:۲۵
Alberto Olmedo
۲
۳
Raymon Abellan
Finished
۱۰:۴۰
Jan Sucharda
۰
۳
Bohuslav Budik
Finished
۱۰:۵۰
Ales Brandtl
۳
۰
Matej Beran
Finished
۱۰:۵۵
Enrique Alarcon
۳
۱
Francisco Almagro
Finished
۱۱:۱۰
Prusa Martin
۰
۳
Zdenek Zahradka
Finished
۱۱:۲۰
Filip Nemec
۳
۱
Matej Beran
Finished
۱۱:۲۵
Bartlomiej Molka
۱
۳
Adam Kasperski
Finished
۱۱:۳۵
Alberto Olmedo
۳
۲
Francisco Almagro
Finished
۱۱:۴۰
Jan Sucharda
۰
۳
Zdenek Zahradka
Finished
۱۱:۵۰
Petr Dvorak
۳
۲
Ales Brandtl
Finished
۱۱:۵۵
Rafal Skotniczny
۱
۳
Blazej Szczepanek
Finished
۱۲:۰۵
Raymon Abellan
۳
۲
Enrique Alarcon
Finished
۱۲:۱۰
Bohuslav Budik
۲
۳
Prusa Martin
Finished
۱۲:۲۰
Filip Nemec
۳
۲
Ales Brandtl
Finished
۱۲:۲۵
Fomin Yurij
۱
۳
Marek Chybinski
Finished
۱۲:۳۵
Enrique Alarcon
۳
۰
Francisco Almagro
Finished
۱۲:۴۰
Prusa Martin
۰
۳
Jan Sucharda
Finished
۱۲:۵۰
Matej Beran
۰
۳
Petr Dvorak
Finished
۱۲:۵۵
Bartlomiej Molka
۲
۳
Blazej Szczepanek
Finished
۱۳:۰۵
Raymon Abellan
۳
۱
Alberto Olmedo
Finished
۱۳:۱۰
Zdenek Zahradka
۳
۱
Bohuslav Budik
Finished
۱۳:۲۰
Ales Brandtl
۳
۱
Matej Beran
Finished
۱۳:۲۵
Marek Chybinski
۱
۳
Adam Kasperski
Finished
۱۳:۳۵
Jakub Jenicek
۳
۱
Jan Simecek
Finished
۱۳:۵۰
Filip Nemec
۳
۱
Petr Dvorak
Finished
۱۳:۵۵
Rafal Skotniczny
۳
۲
Fomin Yurij
Finished
۱۴:۰۵
Ruzicka Josef
۰
۳
Brozek Michal
Finished
۱۴:۲۰
Kolar Vlastimil
۳
۲
Marek Fabini
Finished
۱۴:۲۵
Bartlomiej Molka
۱
۳
Marek Chybinski
Finished
۱۴:۳۵
Jakub Jenicek
۳
۲
Brozek Michal
Finished
۱۴:۵۰
Martin Kocvara
۳
۲
Sochor Miroslav
Finished
۱۴:۵۵
Fomin Yurij
۲
۳
Blazej Szczepanek
Finished
۱۵:۰۵
Jan Simecek
۳
۰
Ruzicka Josef
Finished
۱۵:۲۰
Kolar Vlastimil
۲
۳
Sochor Miroslav
Finished
۱۵:۲۵
Rafal Skotniczny
۲
۳
Adam Kasperski
Finished
۱۵:۳۵
Jakub Jenicek
۳
۱
Ruzicka Josef
Finished
۱۵:۵۰
Marek Fabini
۳
۰
Martin Kocvara
Finished
۱۵:۵۵
Bartlomiej Molka
۳
۲
Fomin Yurij
Finished
۱۶:۰۵
Brozek Michal
۳
۰
Jan Simecek
Finished
۱۶:۲۰
Kolar Vlastimil
۲
۳
Martin Kocvara
Finished
۱۶:۲۵
Rafal Skotniczny
۳
۱
Marek Chybinski
Finished
۱۶:۳۵
Jan Simecek
۳
۱
Ruzicka Josef
Finished
۱۶:۵۰
Sochor Miroslav
۰
۳
Marek Fabini
Finished
۱۶:۵۵
Blazej Szczepanek
۲
۳
Adam Kasperski
Finished
۱۷:۰۵
Jakub Jenicek
۲
۳
Brozek Michal
Finished
۱۷:۲۰
Sochor Miroslav
۳
۲
Kolar Vlastimil
Finished
۱۷:۲۵
Gola Blazej
۳
۱
Jakub Nowak
Finished
۱۷:۳۰
Bartlomiej Molka
۱
۳
Rafal Skotniczny
Finished
۱۷:۳۵
Rodriguez Pedro
۳
۱
Leon Jose Garcia
Finished
۱۷:۴۰
Martin Novak
۲
۳
Petr Litomisky
Finished
۱۷:۵۰
Marek Fabini
۳
۲
Martin Kocvara
Finished
۱۷:۵۵
Buczynski Witold
۱
۳
Damian Bucko
Finished
۱۸:۰۰
Fomin Yurij
۱
۳
Adam Kasperski
Finished
۱۸:۰۵
Juan Cayuela
۱
۳
Jesus Medina
Finished
۱۸:۱۰
Tomas Cerveny Jr.
۲
۲
Pavel Vyvial
inprogress
۱۸:۲۰
Matej Beran
۰
۰
Cerveny Tomas
inprogress
۱۸:۲۵
Krzysztof Stala
۲
۰
Jakub Nowak
inprogress
۱۸:۳۰
Marek Chybinski
۰
۱
Blazej Szczepanek
inprogress
۱۸:۳۵
Francisco Cascales
-
-
Leon Jose Garcia
بازی شروع نشده است
۱۸:۴۰
Stanislav Kruti
-
-
Valerii Ignatev
بازی شروع نشده است
۱۸:۴۵
Martin Novak
-
-
Pavel Vyvial
بازی شروع نشده است
۱۸:۵۰
Aleksandr Dulov
-
-
Vincent Oberle
بازی شروع نشده است
۱۹:۱۵
Petr Litomisky
-
-
Cerveny Tomas
بازی شروع نشده است
۱۹:۲۰
Belarus
Liga Pro
Sergii Lugovskyi
۳
۰
Vasily Ermolenko
Finished
۰۸:۳۰
Sergei Demidovich
۰
۳
Viktor Kozlov
Finished
۰۹:۰۰
Vasily Ermolenko
۱
۳
Sergei Demidovich
Finished
۰۹:۳۰
Sergii Lugovskyi
۱
۳
Sergei Demidovich
Finished
۱۰:۳۰
Vasily Ermolenko
۳
۱
Viktor Kozlov
Finished
۱۱:۰۰
Aleksei Kulagin
۱
۳
Andrei Poplavskii
Finished
۱۲:۳۰
Valentin Ranchenko
۳
۰
Egor Vlasenko
Finished
۱۳:۰۰
Andrei Poplavskii
۳
۱
Valentin Ranchenko
Finished
۱۳:۳۰
Egor Vlasenko
۰
۳
Aleksei Kulagin
Finished
۱۴:۰۰
Aleksei Kulagin
۳
۲
Valentin Ranchenko
Finished
۱۴:۳۰
Andrei Poplavskii
۰
۳
Egor Vlasenko
Finished
۱۵:۰۰
Dmitrii Korol
۱
۳
Petr Kernoga
Finished
۱۶:۳۰
Aleksei Kuchuk
۳
۱
Andrei Khrameev
Finished
۱۷:۰۰
Andrei Khrameev
۲
۳
Dmitrii Korol
Finished
۱۸:۰۰
Dmitrii Korol
۱
۰
Aleksei Kuchuk
inprogress
۱۸:۳۰
Czech Republic
TT Star Series
Michal Obeslo
۳
۰
Amirreza Abbasi
Finished
۰۹:۳۰
Elias Ranefur
۳
۲
Frantisek Onderka
Finished
۱۰:۰۵
Michal Obeslo
۰
۳
Elias Ranefur
Finished
۱۱:۴۵
Enio Mendes
۳
۱
Frantisek Onderka
Finished
۱۲:۱۵
Filip Zeljko
۳
۲
Amirreza Abbasi
Finished
۱۲:۴۵
Michal Obeslo
۲
۳
Enio Mendes
Finished
۱۳:۴۵
Elias Ranefur
۳
۰
Amirreza Abbasi
Finished
۱۴:۱۵
Nandor Ecseki
۳
۲
Frantisek Onderka
Finished
۱۴:۴۵
Elias Ranefur
۳
۱
Enio Mendes
Finished
۱۵:۴۵
Michal Obeslo
۱
۳
Nandor Ecseki
Finished
۱۶:۱۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید